Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden01. Toepasselijkheid

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering van zaken aan koper/opdrachtgever. Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen indien door ons schriftelijk bevestigd. Overeenkomsten binden ons, ook in het geval door tussenpersonen namens ons met derden gesloten, eerst dan wanneer zij schriftelijk door ons zijn bevestigd.02. Totstandkoming van de Overeenkomst

  1. Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met Leverancier eerst dan tot stand nadat Leverancier een Order schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De orderbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij Afnemer daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
  2. Voor Orders die via de website van Leverancier worden geplaatst, geldt, in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, dat de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat Afnemer alle stappen van het online bestelproces met succes heeft doorlopen.
  3. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Leverancier slechts, indien deze door Leverancier schriftelijk binnen 5 dagen zijn bevestigd.
  4. Voor Overeenkomsten of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel orderbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen 8 dagen na factuurdatum.03. Levering

De levering geschiedt af magazijn, waaronder is verstaan de plaats van waaruit door ons is geleverd, van welk ogenblik af het risico voor de koper is. Alle transportkosten zijn voor rekening van koper; ook indien ten aanzien van transport en transportkosten anders wordt bepaald blijft het risico voor koper tenzij anders overeengekomen. Eveneens zijn wij gerechtigd de levering te schorsen indien de koper nog niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen ingevolge reeds eerder gedane leveringen.04. Overmacht

Indien er sprake is van duidelijke overmacht zullen wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor de gevolgen hiervan.05. Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik respectievelijk de ongeschiktheid van het door ons geleverde. Ter zake van de goederen, die wij in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder ons hebben, is koper verplicht ons volledig te vrijwaren tegen derden, zulks ook indien het betreft aanspraken op vergoeding van schade welke direct met de goederen in verband kan worden gebracht. Indien wij onverhoopt toch tot een vergoeding van schade zijn gehouden, zal die vergoeding nimmer de factuurprijs overschrijden.06. Garantie

Starters en dynamo's, zowel nieuw van ons eigen merk als gereviseerd worden gedurende 12 maanden na datum van levering (of maximaal 30.000 km. in de automobielsector) en/of volgens garantievoorwaarden van de desbetreffende fabrikant op materiaal - en constructiefouten gegarandeerd, vooropgesteld dat:

A. een correcte montage en het gebruikelijk onderhoud hebben plaatsgevonden
B. aan de geleverde goederen geen hogere eisen worden gesteld dan waaraan zij kunnen voldoen.

Reparatiegoederen komen alleen voor garantie in aanmerking voor die delen welke in de reparatie zijn vervangen, gedurende 6 maanden na de datum van (levering) reparatie, vooropgesteld dat is voldaan aan de punten genoemd onder 6A en 6B.

Zowel bij geleverde goederen als reparatiegoederen vallen de de- en montage en eventuele gevolgschade niet onder de garantie.
Voordat goederen ter garantie worden aangeboden dient er eerst overleg plaats te vinden. Garantie en demontage vinden pas plaats na vooraf overleg. Garantie-aanspraken kunnen slechts in behandeling genomen worden als de betreffende goederen binnen de garantietermijn worden aangemeld. De beoordeling of een onderdeel hersteld of vervangen wordt ligt bij Robertsstuff v.o.f. Bij vaststelling van de gebreken wordt uitsluitend het betreffende onderdeel hersteld of vervangen. Elke vordering tot schadevergoeding van welke aard dan ook is uitgesloten. De aansprakelijkheid beloopt te allen tijde ten hoogste het door koper/opdrachtgever aan Robertsstuff v.o.f. betaalde of verschuldigde bedrag ter zake van de betrokken werkzaamheden en leveranties. De aansprakelijkheid eindigt zodra aan de door Robertsstuff v.o.f. bewerkte onderdelen zonder zijn toestemming reparaties of veranderingen zijn of worden uitgevoerd. Indien de zaken onder garantie aan Leverancier worden toegezonden, draagt de Afnemer de kosten van vervoer of verzending alsmede de kosten voor het vervoer terug c.q. het retour zenden van de Producten na herstel/vervanging door Leverancier, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
07. Eigendomsbehoud

In geval van verkoop blijft de geleverde zaak eigendom van Robertsstuff v.o.f. zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang de zaak niet in eigendom op de koper is overgegaan is de koper verplicht de eventueel wettelijk voorgeschreven verzekeringen af te sluiten. De koper is voorts verplicht de geleverde zaak voor zijn rekening te doen onderhouden. Robertsstuff v.o.f. zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de zaak gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper Robertsstuff v.o.f. voor aanspraken die derden op hem zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakt eigendomsvoorbehoud.08. Reclame

Eventuele reclames worden binnen 8 dagen na ontvangst van de zending verwacht. Bij latere melding vervallen verdere rechten. Conform Uw opdracht geleverde goederen kunnen slechts na onze schriftelijke toestemming worden terug gezonden.09. Betaling

Direct bij levering of levering op rekening met een vooraf afgesproken betalingstermijn. Hetgeen inhoud dat het totale factuurbedrag (zonder enige aftrek) uiterlijk binnen de aangegeven dagen na factuurdatum op onze bankrekeningnummer dient te zijn bijgeschreven.10. Offertes/aanbiedingen/orders

Onze offertes/aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en exclusief B.T.W. en hebben, tenzij anders vermeld, een geldigheidsduur van 14 dagen na dagtekening. De overeengekomen leveringsdatum is zowel bij koop of andere overeenkomsten een vermoedelijke datum. Aansprakelijkheid voor overschrijding van opgegeven leveringstijden wordt dan ook niet aanvaard tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien na het sluiten van de koopovereenkomst wijzigingen optreden, koersveranderingen of anderszins, zijn wij gerechtigd deze wijziging door te berekenen onder vermelding van de oorzaak.11. Verkoop ruildelen/componenten

Ruildelen/componenten worden slechts verkocht tegen inlevering van een deel/component van hetzelfde merk en type, welke niet gebroken, gescheurd, gelast of op andere wijze beschadigd of incompleet mag zijn en waarvan de vitale onderdelen op normale wijze te reviseren zijn.12. Geschillen

Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Kantonrechter en onverminderd onze bevoegdheid om desgewenst de rechter van de koper te adiƫren